Átadták a Pro Pannonia Reformata díjakat

Dr. Huszár Pál - Imre Bálint, 2013-10-26 04:00:00

A Dunántúli Református Egyházkerület Kaposváron megtartott közgyűlésén, ünnepélyes keretek között átadták a Pro Pannonia Reformata díjakat. A két kitüntetett Bányai László és Kovács Attila nyugalmazott lelkipásztorok. A díjazottak szolgálatát Dr. Huszár Pál főgondnok és Imre Bálint esperes méltatta. A laudációkat az alábbiakban közöljük.

Laudáció

Bányai László nyugalmazott székesfehérvári lelkipásztor

Pro Pannonia Reformata díjjal történt kitüntetése alkalmából

Kaposvár, 2013. október 24.

 

Bányai László 1930. február 27-én született Budapesten. A Fejér megyei Mányban nevelkedett. Az elemi népiskolai tanulmányai után az Országos Falusi Tehetségmentés akció keretében felvételt nyert a Székesfehérvári Magyar Királyi Ybl Miklós Gimnáziumba, ahol sikeres érettségi vizsgát tett. Theológiai tanulmányait 1949-ben kezdte a Pápai Református Theológián. A pápai akadémia bezárását követően tanulmányait a budapesti akadémián folytatta, ahol 1954-ben kápláni vizsgát tett, majd 1955-ben II. lelkészképesítő vizsga letétele után lelkészi oklevelet kapott. Segédlelkészi szolgálatát Ácson töltötte. A II. lelkészképesítő vizsga után Győrbe kapott kirendelést, majd 1956 január 1-től a fülei gyülekezetbe került, mint esperesi segédlelkész. Még ebben az esztendőben a Székesfehérvári Egyházközségbe kerül segédlelkésznek, ahol 1965-ben megválasztják. 

A gyülekezeti szolgálatain túl az egyházmegyében közel két évtizeden át szolgált, mint missziói előadó, egyházmegyei tanácsbíró,  egyházkerületi tanácsbíró.

1995. augusztusától nyugdíjas idejét tölti. Ezalatt az idő alatt 6 éven át volt a sukorói gyülekezet helyettes lelkésze.

Lelkészi szolgálatában az igehirdetés állt mindig a középpontban. A szolgálat sokszínűségében a család és beteglátogatás mindig fontos szerepet töltött be életében. A székesfehérvári gyülekezetben négyszólamú kórust szervezett és két évtizeden át volt a kórus vezetője. A kórus szervezése mellett nagy erőt fordított a diakóniai területre is. Egy közel 100 fős diakóniai közösség létrejöttével áldotta meg szolgálatát a mi Urunk. Ez a közösség nem csak a helyi gyülekezet elesettjeit látta meg és szolgált közöttük, de az egyházkerület területén lévő szeretetotthonok segítéséből is kivették részüket.

Szolgálati ideje alatt újulhatott meg a Székesfehérvár-Maroshegyi imaház. A nyugdíjazás közeledtével az Úr Isten még megengedte, hogy a Székesfehérvár-Budai úti templom alapkövét letegye és a munkálatok elkezdését koordinálja.

Az egyházi szolgálatai mellett folyamatosan munkálkodott a települések közéletében, valamint az ökumené ügyét szemelött tartva ápolta a kapcsolatokat a testvéregyházak vezetőivel. Örökös tagja a Honvédség és Társadalom Baráti Körének.

Bányai László nyugdíjas lelkipásztort a Pro Pannonia Reformata díjra a diakóniai és missziói területeken évtizedeken át végzett áldozatos és hűséges lelkipásztori szolgálatáért a Mezőföldi Református Egyházmegye Elnöksége és lelkészi kara ajánlotta.. Ez a díj fejezze ki hálánkat mindazok felé, akik vele együtt vállalták a diakónia területén végzett szolgálatot alkalmas és alkalmatlan időben.

"Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél." Zsolt. 138,2-3

Imre Bálint esperes

***

Laudáció

Kovács Attila nyugalmazott csetényi lelkipásztor

Pro Pannonia Reformata díjjal történt kitüntetése alkalmából

Kaposvár, 2013. október 24.

 

Rendkívül tevékeny és termékeny lelkipásztori életpályát részesít elismerésben Dunántúli Református Egyházkerületünk, amikor átnyújtja Kovács Attila nyugalmazott csetényi lelkipásztornak a Pro Pannonia Reformata Díjat, a legmagasabb kitüntetést, amit Egyházkerületünk adhat. Kitüntetettünk ahhoz a lelkész-nemzedékhez tartozik, amelynek tagjai magától értetődőnek tartják Isten országa építésének hűséges szolgálatát minden körülmények között, ha a helyzet úgy kívánja, és Mennyi Gazdánk is engedi, úgy akár több esztendővel a nyugdíjba vonulás után is. 

Református szülők gyermekeként született és vallásos családban nőtt fel három testvérével együtt. Elemi iskolai tanulmányait még a Vörösberényi Református Iskolában kezdhette, de a közbejött államosítás miatt a harmadik osztályt már állami iskolában kellett végeznie. Kollégiumi férőhely hiánya miatt nem nyerhetett felvételt a Soproni Erdészeti Technikumba, ezért Balatonfűzfőn, illetve Balatonfüreden hajólakatos szakmát tanult. Az 1957-ben megszerzett szakmunkás-bizonyítványa birtokában valóban belekóstolhatott a munka világába, megtanulta a munka és a dolgozó ember megbecsülését. Ő még hároméves katonai szolgálatot teljesített 1960 és 1963 között. Ezekben a kemény években elsajátította a fegyelmet, de kialakult benne az akkori időkkel szükségszerűen együtt járó félelem legyőzésének képessége is, mert közben jelentősen megerősödött a gyermekkorától meglévő hite, élő kapcsolatba került az Úristennel. Ez a kapcsolat olyan máig kiapadhatatlan erőforrásnak bizonyult, amely minden nehézségen átsegítette. Közben kialakult benne az a lelki igény, amely „mint csontjaiba rekesztett tűz” mindmáig arra sarkallja, hogy ezt a lelki örömét, a megváltás örömüzenetét másokkal is megossza. 

Megszületett, sőt megérett lelkében a lelkipásztori pályára történő elhívás. Közben jeles eredménnyel leérettségizett, így megkezdhette tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián, ahol 1970. június 15-én abszolvált, ugyanezen év szeptember 16-án jeles eredménnyel letette első lelkészképesítő vizsgáját. Szolgálatát a Mezőföldi Egyházmegyében kezdte Szabó Sándor esperes segédlelkészeként. Káplánsága idején minden szolgálati ággal megismerkedhetett. Szolgált Fülén, esperese gyülekezetében, de Lajoskomárom, Mezőkomárom, Mezőszilas és Tác református gyülekezeteinek életébe is bepillantást nyert. Első önálló szolgálati helye Mezőszilas lett, ez a gyülekezet megválasztotta lelkipásztorának.

Közben feleségül vette az akkori kadarkúti református lelkész harmadik leányát, Farkas Gyöngyit, akiben igazán hűséges segítőtársra talált. Felesége a teológiát is elvégezte, hogy mindenben támogathassa, kiegészíthesse férje lelkipásztori munkásságát. A Mennyei Gazda három gyermekkel áldotta meg házasságukat: Gyöngyi, Erzsébet Márta és Attila Árpád személyében.  

A pártállam által elrendelt szigorú tilalom ellenére rendkívül fontosnak tartották az ifjúsággal való foglalkozást. Titokban nyári táborokat szerveztek gyülekezetük fiataljai számára. Az Úristen kegyelme mindannyiszor megvédte őket a hatalom bosszújától. Hasonlóképp nagy jelentőséget tulajdonított a nyugati missziós társaságokkal fenntartott – a pártállam által szintén szigorúan ellenzett, sőt tiltott – kapcsolattartásnak. Ezeknek a kiadványait – komoly kockázatot vállalva – ezerszámra juttatták el itthoni és mai határainkon túli református gyülekezetekbe.

Kovács Attila lelkipásztori hivatásának csúcsát 1983 és 2009 között végzett csetényi szolgálata jelentette. Itt teljesedett ki igazán feleségével közösen végzett lelki gondozói munkásságuk. Továbbra is nagy jelentőséget tulajdonítottak az ifjúsággal való törődésnek, foglalkozásnak. Jól mutatja ezt, hogy itteni tevékenységük során több lelkész került ki neveltjeik közül. Az Egyházkerület egyik legerősebb, egyik legnagyobb létszámú református gyülekezetét vették át boldogemlékezetű elődtől, Somogyi Sándor nagytiszteletű úrtól, amelyet az itt töltött 26 esztendő során tovább gyarapítottak.

Önmaguk folyamatos továbbképzése mellett nagy jelentőséget tulajdonítottak lelkész-társaik továbbképzésének is. Neves külföldi teológusok bevonásával, részben angol és német nyelvű előadásokkal több éven át eredményesen működött az 1990-es évek elején a tréfásan, de nem minden alap nélkül „Csetényi Teológia” névvel illetett továbbképzési fórum. Legyen szabad néhányat a résztvevők közül név szerint is megemlítenem: Németh Gyula, a Veszprémi Református Egyházmegye későbbi esperese és felesége, Péntek László, a Mezőföldi Református Egyházmegye későbbi esperese, Cserági István evangélikus lelkész, valamint e sorok írója, akinek természetesen nem továbbképzést jelentettek ezek az alkalmak, inkább fordítóként, tolmácsként volt rá szükség, de számára is tekintélyes lelki-szellemi haszonnal jártak.

Példaszerű áldozatkészséggel és következetességgel támogatta a Trianon által elszakított területek magyarságával, reformátusságával kiépített testvéri kapcsolatokat. Az erdélyi Kőröstárkány református lelkésze így köszöntötte egy segélyszállítmány átadása alkalmából: „Te vagy az első magyarországi református lelkész, aki a II. világháború óta betette a lábát ebbe a faluba.” Máig emlékszem azoknak az erdélyi fiataloknak őszinte csodálkozására, lelkesedésére, akiket az 1990-es évek elején saját telkén táboroztatott Balatonalmádiban, magam pedig a magyar történelemről és irodalomról tarthattam nekik előadásokat.

 A mai határainkon túli hitsorsosainkkal való példaszerű törődés mellett a Pápai Református kollégiumunk visszakapása után kitűnő holland kapcsolatait ügyesen kihasználva segítette a megújult tanintézményt a legszükségesebb berendezések megszerzésében. Hasonló lelkesedéssel támogatta a Pápai Református Teológiai Akadémia újraindítását.

Legalább néhány szó erejéig feltétlenül szólnom kell eredményes lelkipásztori tevékenységéről, amelyet a Csetényi Gyülekezetben magam is megtapasztalhattam. A kettejük által kinevelt lelkészeket már említettem, de feltétlenül hangsúlyoznom kell, hogy egy nagy létszámú, eredményesen gondozott, élő hitű gyülekezetet bízott utódjára 2009-ben történt nyugalomba vonulásakor. Egykori csetényi hívei ma is gyakran felkeresik és kérik lelkészi szolgálatát gyermekeik keresztelésében, hozzátartozóik eltemetésében. Jelenleg is részt vesz a hitoktatásban és aktívan segíti Egyházkerületünk püspökének munkáját istentiszteleti szolgálatok, bibliaórák megtartásában. Mennyei Gazdánk, Teremtő és Megtartó Istenünk gazdag áldása kísérje további tevékenységét is! Soli Deo Gloria!

Kaposvár, 2013. október 24.

Dr. Huszár Pál, főgondnok

Fénykép: Bellai Zoltán, Rásky Miklós


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. January 25., Monday,
Pál napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5175
Összesen 2009. június 2. óta : 23427080

Ige Mellett

(7) „Áldás, áldás szálljon rá!” (Zakariás 4)

Az Úr áldása nélkül olyanok vagyunk, mint az autó motor nélkül, a vitorláshajó vitorla nélkül, az internethálózat kapcsolat nélkül. Az Úr áldása nélkü... tovább

Dokumentumtár

Mi is történt akkor?

Formátum:.docx
Méret: 17.0 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

A RENDről - beszélgetés ifj. Márkus Mihállyal

Formátum:.mp3,
Méret: 11.0 MB

A beszélgetést Fekete Zsuzsa készítette-

Hanganyag letöltése