Dizseri Tamás díjjal tüntették ki Dr. Gécs Sándort

, 2020-02-22 13:00:00

Dr. Gécs Sándor a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház urológus osztályvezető főorvosa, a Balatonalmádi Református Gyülekezet presbitere vehette át idén a Dizseri Tamás díjat. A tovább mögött Dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnökének méltatását olvashatják.

Dr. Gécs Sándor urológus főorvos laudációja a Dizseri-díj átadásakor, Budapest 2020. február 22.

 

Szeretetben szolgáljatok egymásnak!” (Galata 5, 13.)

Akár a Szentírásnak ebben az egyetlen mondatában is összefoglalhatnánk Dr. Gécs Sándor urológus főorvos úr életfelfogását, szakmai és általános emberi életvitelét. Minden túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy a szolgáló szeretet irányította és irányítja minden tevékenységét. Ennek megfelelően választotta ifjúkorában az orvosi hivatást, mert úgy vélte, orvosként tehet legtöbbet szenvedő embertársaiért, csillapíthatja, illetve szüntetheti meg problémáikat, betegségeiket. A Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját. 1984-ben. Már tanulmányai alatt elkötelezte megát az urológia tudományága iránt. 1988-ban tett urológus szakvizsgát. Szintén orvos feleségével mindkét gyermeküknek olyan példát mutattak és mutatnak hivatásuk gyakorlásában, hogy ők is mindketten az orvosi hivatás mellett döntöttek, mert ők is szolgálni, segíteni kívánnak bajban lévő embertársaiknak.

A Veszprém Megyei Kórház Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosaként a város, sőt a megye határait messze túlhaladóan ismert, sőt elismert szaktekintély az urológia területén. Nem véletlen, hogy egész Dunántúli Református Egyházkerületünkből, de még sokkal távolabbról is sokan – református egyháztagok és más felekezetűek, illetve felekezeten kívüliek is – keresik fel gondjaikkal, problémáikkal, mert tudván tudják, hogy igazi segítséget várhatnak és kaphatnak a mindenkivel rendkívül barátságos és jóindulatú főorvos úrtól betegségükben.

Érthetően sokat tett és tesz tudományos és gyakorlati ismereteinek szilárdításáért, gyarapításáért, mert természetesnek tartja az állandó ismeretgyarapítást, ismeretszilárdítást. Így képezhette tovább magát az Amerikai Magyar Orvosszövetség ösztöndíjával 1998 márciusában, áprilisában és májusában az Amerikai Egyesült Államokbéli Buffalo Egyetemének Urológiai Osztályán. 2000 márciusától júniusáig pedig a Német Urológus Társaság ösztöndíjával Ulmban, az ottani Orvosi Egyetem Urológiai Klinikáján gyarapította tudományos és gyakorlati ismereteit. Arra törekszik, hogy mindig a csúcson legyen tudományágában, mert mindennapi gyógyító tevékenységében segítségre váró pácienseinek javára alkalmazni tudja az urológia tudományának legújabb vívmányait is.

Mindezek ismeretében természetes, hogy számos itthoni és külföldi orvostudományi társaság hívta meg tagjai közé a messze határainkon túl is jól ismert urológust. Már 1984-ben – még urológus szakvizsgájának letétele előtt tagjává választotta a Magyar Urológusok Társasága, 1996 óta rendes tagja az Európai Urológusok Társaságának. 2011-ben a Szakmai Kollégium Urológiai Tagozata hívta meg tagjai közé. 2015-től ugyanezen Szakmai kollégium Urológiai Tanácsának tagja. 2012-ben a Magyar Urológiai Társaság vezetőségi tagjává választotta.

Napjainkban sajnos bizony nem jellemző, hogy a hivatását a legmagasabb szinten gyakorló orvos-házaspár családjával együtt buzgó következetességgel gyakorolja vallását, cselekvő módon éli meg keresztyén hitét, jóllehet ma már Magyarországon senkinek nem kell hátratételt szenvednie, elmarasztalásban részesülnie az Úr Jézus Krisztusba vetett hite megvallásáért, vallása gyakorlásáért, amiként azt a korosabb nemzedék bizony kénytelen volt megtapasztalni. Dr. Gécs Sándor főorvos úr és felesége a Balatonalmádi Református Egyházközség példás hűségű tagja, az istentiszteletek rendszeres és aktív résztvevője. Élő hittel, krisztusi szeretettel van jelen és presbiterként is örömmel szolgál gyülekezetében, amit sajátjának, igazi lelki otthonának tekint. Ez az élő hit bizony mások lelki épülésére, hitbéli gyarapodására is szolgálhat a gyülekezetben, hiszen a gyülekezet tagjai közül igen sokan felnéznek rá, követendő példának tekintik. Gécs főorvos úr természetesnek tartja, hogy presbiterként – akár kétkezi munkával is – részt vállal a Balatonalmádi Református Gyülekezet mindennapi életében, magáénak érzi és tekinti annak gondjait és örömeit. Református keresztyénként őszinte örömmel mondhatom, hogy Gécs főorvos úr mind orvosként, mind magánemberként életével, munkájával és szolgálatával a feltámadott Jézus Krisztus hiteles bizonyságtevője.

Hithű reformátusként Dr. Gécs Sándor is szép példát mutat az ökumenéban, a keresztyén felekezetek közötti szót értésben, sőt az együttműködésben is. Hittel vallja, hogy a maga Krisztus-hitében szilárd keresztyén ember tisztelni tudja a más keresztyén felekezetekhez tartozó embertársaink hitét és meggyőződését. A többnyire csak formai különbözőségek ellenére képes törekedni a velük való szót-értésre, sőt s a napjaink értékválságos világában olyannyira szükséges, mondhatnám életbevágóan fontos együttműködésre, együtt cselekvésre is, hogy el ne sodorjon bennünket az ár. Így találkozhattam velük például a Veszprémi Római Katolikus Főegyházmegye rendezvényein is. Gécs főorvos úr is úgy véli, hogy nekünk Krisztus-hívőknek és magyaroknak kell maradnunk abban a valaha keresztyén Európában, amely manapság látványosan, sőt botrányosan tép fel keresztyén gyökereit, rohan az önfeladás szakadéka felé, és minket is magával akar rántani.

Mint minden keresztyén ember, Gécs főorvos úr is optimista, pozitív gondolkodású. Egy 2012-ben vele készült interjúból vettem ki a következő idézetet: „Mindenkiben meg kell találni azt a tulajdonságot, ami benne jó, és úgy kell elfogadni.  …. Fontos az ősök becsülete. Az ember becsülje meg tanárait, tanítóit, szüleit, és tanítvány ne akarjon nagyobb lenni mesterénél. Ha ezt látják tőlem a fiatalok, talán szebb lehet a jövő. Egy mosoly, egy jó szó mindenki számára gyógyír lehet.”

A hozzá  forduló betegeket       mindig krisztusi          szeretettel       fogadja      és türelemmel,    nagy    szakértelemmel,         alázatos határozottsággal       kíséri   a  gyógyulás útján. Amennyiben panaszuk orvoslása nem az ő szakterületén lehetséges, mindig nagy együttérzéssel irányítja őket a legmegfelelőbb szakemberhez. Orvosként és Krisztusban mélyen hívő emberként egyaránt helyesen látja, hogy betegei számára legalább olyan fontos a jó szó, a mosoly, mint a gyógyszeres kezelés, netán a műtéti beavatkozás, hiszen a testi gondok-bajok kezelése mellett a lélek gondozása is rendkívül fontos, e kettőnek feltétlenül egyensúlyban kell lennie. Ezt az alapigazságot már a régi rómaiak is tudták és vallották, amiként a latin mondásból mi is megérthetjük: mens sana in corpore sano, ami szép magyar nyelvünkben annyit tesz: ép testben ép lélek.

 Őszinte tisztelettel és krisztusi szeretettel gratulálok Dr. Gécs Sándor urológus főorvos úr tevékenységének eme magas szintű elismeréséhez, a Dizseri Tamás Díj odaítéléséhez és a Minden Kegyelem Istenének gazdag áldását kívánom további munkásságához. Szívből kívánom, hogy Szeretteivel együtt lelje szívbéli örömét a munkájáért megérdemelten kapott kitüntetésben!


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. August 13., Thursday,
Ipoly napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9801
Összesen 2009. június 2. óta : 21107117

Ige Mellett

(21) „…ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod?” (Róma 2,17–29)

– Isten Igéje leleplez minket: fölényesek, önteltek vagyunk. Másokat tanítunk, intünk az Istennek kedves, szent életre; miközben a mi életünket tetten... tovább

Dokumentumtár

ISTEN TUDJA, MIT TETTÉL

Formátum:.docx
Méret: 14.6 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Az Isten-kérdés és a kijelentés

Formátum:.mp3,
Méret: 47.8 MB

Dr. Balla Ibolya előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2015. szeptember 19-én

Hanganyag letöltése