Sűrűsödő feladatok

Márton Gergely, 2021-06-29 08:14:58

A határidőnapló olyan könyv, amelyben az év minden napjának van helye, ahova beírhatjuk a dolgokat, amelyeket meg kell tennünk. Steinbach Józsefében valóban minden napra van beírva teendő. Pápán, az esperesbeiktatás előtt volt néhány perc, amikor belepillantva a naplóba, feleleveníthettük, milyen aktualitások történtek mostanában, kiemelve a Generális Konvent Elnökségi Tanácsának ülését.

Egyházvezetőként milyen változást hozott a május?

Az első szó a hála szava, hálával tartozunk Megtartó Urunknak, hogy május elején megélhettük a nyitást. A tavasz elhozta a virágzást, újra kinyíltak a templomaink kapui. A covid alatt a napi ügyek intézése mellett sok rendkívüli feladatunk is adódott. Voltak azonban olyan események, amit akkor nem lehetett megtartani, ezek tolódtak. A májusi nyitás óta teljesen telített a naptáram, egészen az év végéig. A beruházások koordinálása mellett püspökbeiktatások (05.24. Nagykőrös, Balog Zoltán püspök beiktatása; 06.06. Miskolc, Pásztor Dániel püspök beiktatása; 06.26. Rimaszombat, Géresi Róbert püspök beiktatása), esperesbeiktatások (06.05. Ács, Gerecsei Zsolt esperes beiktatása; 06.12. Nagykanizsa, Hella Ferenc esperes beiktatása; 06.27. Pápa, ifj. Márkus Mihály esperes beiktatása; 07.10. Veszprém, Szabó J. Róbert esperes beiktatása), záróvizsgák, rendszeres Elnökségi Tanácsok - július közepén kétnapos lesz Monoszlón. Pótolni kellett a tavaly elmaradt Egységes Lelkészképesítő Vizsgákat, négy teljes napon át, ősszel folytatjuk. A négy nap alatt közel kilencvenen tettek vizsgát. December végéig telített a naptár gyülekezetlátogatásokkal, péntek, szombat, vasárnap. Bízunk abban, hogy újra beindíthatjuk a kerületi programokat, ősztől kezdődik a 2022-REND szervezése, bízva az Úr kegyelmében. Még nyár elején tartunk újabb Esperes-Gondnoki Értekezletet, ahol számos személyi kérdést kellett átbeszélnünk, július elejére hívtuk össze a zárszámadó tanácsülést. A protokoll feladatokat most nem is említem, és azt sem, hogy a saját gyülekezetemben, és más területeken is van (lenne) feladat bőven…

Felsorolni is nehéz. Belepillanthattam a naplójába, valóban nem túlzás azt állítani, hogy tele van.

Istentől kapjuk a feladatot, erőt is Ő ad hozzá, bár néha nagy nehézséget okoz az, amikor váratlan eseményekre kell időpontot keresni. Megoldjuk. Áldásként élem meg a szolgálatot, és nagy hálával.


Püspökként országos egyházi feladatai is vannak, sőt, Kárpát-medencei is. Június közepén kétnapos ülése volt a Generális Konvent Elnökségi Tanácsának a horvátországi Kopácson. Ha valaki nem tudná, mi ez a komoly nevet viselő tanács?

A debreceni Nagytemplomban 2009. május 22-én megtartott Alkotmányozó Zsinat fogadta el a Magyar Református Egyház alkotmányát. A döntéssel a Kárpát-medencei magyar református egyházak erősítették meg összetartozásukat és mondták ki alkotmányjogi egységüket. A Generális Konvent a 2009 május 22-én megalakult egységes Kárpát-medencei református egyházak legfőbb tanácskozó szervezete, ami a Kárpát-medencei zsinatra készíti elő a döntéseket. Alkotó tagjai a Kárpát-medence 10 magyar református egyháztestnek a püspökei, főgondnokai, ide tartozik még a jogtanácsos és a Generális Konvent referensei, ez egy 25 fős testület (Dunamelléki Református Egyházkerület, Dunántúli Református Egyházkerület, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Kárpátaljai Református Egyház, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Erdélyi Református Egyházkerület, Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, Szerbiai Református Keresztyén Egyház). A szlovéniai és a burgenlandi gyülekezetek a mi egyházkerületünkön keresztül csatlakoznak.

Fotó: Barcza János

Milyen jogkörrel bír a testület?

Ez egy tanácskozó testület, amely előkészíti a döntéseket, amelyeket aztán a Konvent Plenáris ülése megtárgyal, majd továbbterjeszt az alkalmankét összeülő Kárpát-medencei Zsinatra. Ennek fő területei a közös alkotmányozási, jogi, liturgiai, istentiszteleti, missziói, oktatási, lelkészképzési és nyugdíjügyi kérdések.

Miről szólt a mostani elnökségi ülés?

A Covid miatt 2019 novembere óta nem volt személyes találkozásunk a tanácsban. Az interneten tartottuk a kapcsolatot, zoomos megbeszélések szinte havonta voltak, de gyakorlatilag másfél éve nem volt személyes megbeszélésünk. Tudni kell, hogy van egy közös költségvetésünk, ebben létrehoztunk különböző alapokat támogatásokra, például van egy nyugdíjalap – ebből főleg a Kárpátaljai lelkészeket segítjük -, illetve van egy Kárpát-medencei oktatási alap, amit az iskolák adnak össze, és ebből leginkább határon túli közoktatási intézmények támogatunk. Ezekről minden ülésen beszélünk, most az oktatási alap elosztása volt esedékes.

Fotó: Barcza János

Mik voltak a mostani ülés kiemelt témái?

Másfél éve nem találkoztunk, ezért most sok időt töltöttünk a részegyházak beszámolóinak meghallgatásával. Elmondjuk egymásnak örömeinket, problémáinkat, megoldásra váró feladatainkat. Az anyaországi négy egyháztestnek felelőssége van abban, hogy a nehéz helyzetben lévő határon túliakat támogassa, és segítséget nyújtson. Kárpátalján nagyon nehéz a helyzet, Délvidéken és a horvát részen az egység megalkotásában vannak kihívások, ezeknek a kezelése folyamatos feladat. Mi, a Dunántúlon, a szlovén részre, és amennyire kell a burgenlandi részre kell, hogy odafigyeljünk, de főleg a szlovén rész igényel figyelmet, a magyar lakta vidékeken. Ott nincs külön egyháztest, a szolgáló lelkészházaspár az Őrségi Református megye lelkészi karához tartozik, és egyházkerületünk közvetítésével érkezik meg a Generális Konvent által elkülönített támogatás, valamint az állami támogatás, amiből finanszírozzuk a munkájukat.

Tehát ezen beszámolók meghallgatása volt az egyik nagyon fontos része az ülésnek, a másik pedig az, hogy elkezdődött egy komoly munkafolyamat: a Kárpát-medencei missziói stratégia a megalkotása. Ennek előkésztettük a pontos a menetrendjét. Meghallgattunk egy szakembert, aki a stratégia-alkotás folyamatába avatott be minket. Az anyaország négy püspöke korábban egy nyolc pontos tervet dolgozott ki, ebből kiindulva gondolkoztunk közösen, hogy az elkövetkező hat évben hová akarunk eljutni. Az egyháztestekben már folyik missziói munka, ezek is kiváló kiindulási alapot képeznek. Abból kell kiindulni, ami már van, és áldottan működik. A 2000–2014 közötti anyagot, a „Jövőkép Bizottság” anyagának egyes részeit is szeretnénk szem előtt tartani. Minden egyházkerület, egyháztest delegál egy küldöttet, és ez a „bizottság” hivatott egy egységes koncepció-tervezet megalkotására, amit a következő találkozón elénk tárnak, s majd a plenáris ülés megtárgyal, azután pedig a közös zsinat elé terjeszthet, jövő tavasszal. Az a cél, hogy most csak a legfontosabb területeket érintsük, azt, ami a legakutabb, ahol közösen érdemben tudunk tenni. Olyan stratégiát szeretnénk készíteni, ami átlátható és tavasztól végrehajtható, de tovább is mutat a mostani ciklusnál. Az anyaországi szeptemberi szárszói zsinat anyaga is támpont lehet majd ebben a közös munkában. Nem önmagáért akarjuk megalkotni a stratégiát. Én magam azt vallom, legyen diagnózis, célok, utak, de csináljuk… Én tenni szeretem a feladatot, és fáraszt az egy határon túli „startégiázás”, ami itt meg is rekedhet. Olyan anyagot szeretnénk, amit azonnal el is kezdünk végrehajtani. Ezt tudom támogatni. Az öncélú elmélkedést nem…

Mi a célja?

Kárpát-medencei szinten meg kell látnunk, hogyan állnak a gyülekezeteink, egyházmegyéink. Főleg a kisebbségben lévő területeken mit lehet, mit kell tenni - az értékeinket, hitvallásunkat megőrizve - nemcsak a megmaradás, hanem a gyarapodás érdekében. Ez egy összetett kérdés, természetesen kapcsolódik közös hitünkhöz, gyökereinkhez, gondolva a Kárpát-medencén kívül élő magyar református testvéreinkre is, és azokra a hatalmas kihívásokra is, amelyekben világosan és együtt kell állást foglalnunk! Szólnunk kell, hitvallással! A „közös közoktatás” fejlesztése is óriási feladat és lehetőség, amelyben szintén köszönjük a Magyar Kormány támogatását. Említhetném a lelkészképzés kérdését is, amelyről ugyancsak sokat gondolkodunk közösen.

Ha már lelkészképzés, a tavaly ősszel elmarad Egységes Lelkészképesítő Vizsgákat is megtartották Budapesten.

Közel 90 végzős tett vizsgát a négy teológiáról. Négy napon keresztül vizsgáztattuk őket reggeltől estig. Ez a vizsgáztatóknak sem volt könnyű, én két teljes napot elnököltem, elmondhatom, hogy nemcsak a vizsgázónak kihívás ez, de a vizsgáztatótól is nagy odafigyelést igényel. Ezek valóban a tavalyi elmarad vizsgák, szeptemberben lesznek az ideiek. Rengeteg jól képzett, másoddiplomás fiatal választja a lelkészi hivatást, de azért az probléma, hogy egyre kevésbé akarnak gyülekezeti szolgálatot vállani. Ez egy kicsit aggodalommal tölt el minket. A Dunántúlon is vannak még üres gyülekezetek, ahová keressük az alkalmas embert. A júliusi esperes-gondnoki tanácskozásnak, miként említettem már, ez az egyik legfontosabb témája lesz.

Küzdelmes tanévet tudhatnak maguk mögött a tanintézmények is. A gimnáziumban sikeresen lezajlott az érettségi, a Pápai Református Teológiai Akadémián pedig megvoltak a záróvizsgák. Mi a helyzet az intézmények és a beruházások terén?

Köszönjük, hogy minden közoktatási intézményben – az extrém helyzet ellenére – rendben lezárult a tanév. A szociális intézményekben is köszönjük a helytállást. Imádkozunk, hogy ne kelljen még egy ilyet átélnünk, ha lesz is negyedik hullám, bízunk az Úristen szabadításában.

Épül a pápai új internátus, ez egy nagyon nagy feladat, sok küzdelmünk van vele, de hisszük, hogy minden rendben halad. Ez sokunknak napi feladatot jelent, hála érte. Folyik a Siloám (Siloám Református Missziói Otthon – Balatonfüred) régi épületének teljes felújítása, és ezzel együtt gőzerővel dolgozunk azon, hogy egy „építkezéssel” a régi mellé tervezett új épület is elkészülhessen, hogy ne kényszerüljünk mégegyszer bezárni az intézményt, hanem teljes szépségében megnyithasson, az új, már korábban megvásárolt, Balatonra nyíló telekrésszel együtt. A püspöki hivatal bővítésére is kínálkozik lehetőség. Közben a gyülekezeti projekteket és az óvodák építését is felügyeljük, miközben mindig érkeznek új lehetőségek is, amelyek újabb áldott feladatokat jelentenek. Köszönöm a munkatársak hűségét, segítségét!

A közgyűlés előtt milyen feladatok állnak?

Az őszi közgyűlésre az előadó rendszer újragondolását szeretnénk elkezdeni, illetve egy szűk „munkatársi közösséget” szeretnénk felállítani, akik az egyházkerület egyházmegyéinek, gyülekezeteinek mostani helyzetét feltérképezik, és a legfontosabb feladatait, a közeli és a távolabbi jövőre nézve is modellezik, már átívelve a következő ciklusra, segítve a feladatok átadást. Erre is készülni kell. Az idő rohan… Készülünk a lelkészszentelésre.

Steinbach József nem csak püspök, hanem lelkész is. Ennyi feladat mellett jut idő a saját gyülekezeteire?

Nem győzök hálát adni az Úrnak a gyülekezeteimért, a rendszeres igei szolgálat közöttük erőt ad, feltölt. Igyekszem hűséggel helytállni a lelkipásztori szolgálatban, ahol Feleségem áldozatos munkája mellett, Kovács Attila és Farkas Gergely szolgatársaim is besegítenek. A gyülekezeteimben is zajlanak beruházások, a gyülekezeti ház befejezése mellett óvodaépítés és szervezés is sok feladattal jár. A rendszeres alkalmainkon túl nemrég fejeződött be a hittantábor, most éppen a gyülekezeti tábor áll előttünk.

Püspök úr rendszeresen jelentkezik tudományos munkákkal, publikációkkal. Min dolgozik éppen?

Rudolf Bohrenről írtam egy tanulmányt a közelmúltban. Idén jelent meg az Igehirdetők Kézikönyve, amit hat éve szerkesztünk (Fekete Károly – Literáty Zoltán – Steinbach József: Igehirdetők kézikönyve - Kálvin Kiadó). Folytatjuk a homiletikai sorozatunkat, Czeglédy Sándor homiltikájával. Szintén a Kálvin Kiadónál jelenik meg a szerkesztésemben a 20. századi magyar református igehirdetők sorozatban Boross Géza válogatott igehirdetései. Az Ige mellett rovat számomra záró évfolyama az idei. A rovatot tizenhárom évfolyamán át írhattam, minden bibliai könyv háromszor, valamelyik négyszer kerülhetett sorra. A Reformátusok Lapjában csak töredéke fért el a napi kidolgozott anyagoknak. Nagy áldás volt számomra ez a rovat, de számos ok miatt, eldöntöttem, hogy szeretném átadni a feladatot. Kossuth Rádióban elhangzott imádságokból is megjelenik majd egy kötet. Közben, tavaly óta módszeresebben elkezdtem feldolgozni két gyülekezetem történetét: rengeteg forrásunk van, hiszen gyülekezeteink élete 1925-en és 1932-ben kezdődtek, majd 1942-ben vált a két gyülekezet önállóvá. Az írott anyagoknál tartva: Hálás vagyok Köntös László kommunikációs igazgatónak. A honlapjaink, kommunikációnk, Dunántúli Református Lapunk méltán büszkeségünk, országos, Kárpát-medencei hírrel.

Steinbach József szolgálati naplójából szemezgettünk. Püspök Úr, köszönöm szépen a tájékoztatást.

Én köszönöm Dr. Nemes Pál főgondok úr, Máté László és Szabó Gábor főjegyzők munkáját. Farkas Gergely püspöki tanácsos munkája pótolhatatlan, de Mátrai Katalin gazdasági vezető munkája ugyancsak, és az összes munkatársam nagy ajándék, igazából sorolhatnám a neveket tovább…

Mindig szívesen beszámolok az éppen aktuális időszakról. Áldom az Urat a szolgálatért, köszönve a harmadik ciklusra is nekem adott megtisztelő bizalmat, amit záró ciklusomban is teljes odaadással és elkért mennyei erővel szeretném megszolgálni, az Úr kegyelmében bízva… „Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon…” (Zsoltárok 90,16).


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. October 18., Monday,
Lukács napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 11259
Összesen 2009. június 2. óta : 27475660

Ige Mellett

(17) „…mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thesszalonika 4,13–18)

Ez a lényeg: Mindenkor az Úrral leszünk! Ez az evangélium. Már megtapasztaljuk ezt a csodát, hiszen az Úrral lehetünk, mert Ő velünk van; életben, hal... tovább