"Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek" (Zsolt 96, 3)

Márton Gergely, 2022-05-10 07:28:52

„A látható egyház és benne az épületeink is a lényegre, az értünk meghalt és értünk feltámadott Jézus Krisztusra mutatnak, az Ő megváltó szeretetére” – mondta Steinbach József püspök a Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközség új parókiájának megépüléséért tartott hálaadó istentiszteleten. A gyülekezet régi álma valósulhatott meg az épülettel. Az 1957-től önálló anyaegyházközségként működő gyülekezet lelkészei családjukkal eddig a templomban kialakított szűk tanítói lakásban éltek. Most méltó otthonuk lehet a szolgálóknak.

Az épület 2019-re elkészült, a lelkészházaspár és családja már be is költözött. 2020-ra tervezték a hálaadást. Mint oly sok mindent, a vírushelyzet miatt ezt is halasztani kellett. A régvárt ünnepi alkalomra sokan jöttek el. A gyülekezetet Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos köszöntötte az ige szavával. 

„Most hadd adjunk Neked hálát azért is, hogy gondoskodtál arról, hogy ebben a gyülekezetben mindazok, akik a Te feltámadásod örömhírét hirdetik és pásztori szolgálatot végeznek, méltó körülmények között, új parókiában élhetnek. Ezért jöttünk hálát adni” - Gerecsei Zsolt esperes imádságban mondott köszönetet a gondoskodó jó pásztornak, az élő Istennek a Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközség hálaadó eseményén.

Steinbach József püspök Márk evangéliumából hirdette az igét az ünneplő gyülekezetnek: „Mikor pedig a Jeruzsálembe vezető úton mentek, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog” (Mk 10,32).
A püspök hálát adott az Úrnak az új parókia épületéért, az Ő emberi eszközeiért, a gyülekezet áldozathozataláért, a város és a kormányzat támogatásáért, a közegyházi segítségért, a megvalósításban résztvevőkért és az imádságokért.

Steinbach József az elhangzott igére utalva a Jézussal megélt félelmekről szólt. Márk háromféle embercsoportot sorol fel a hallott igében. Voltak olyanok, akik álmélkodtak Jézus szavain, de a nehéz helyzetekben a félelem úrrá lett rajtuk, elhagyták Őt. Mások bár féltek, de mégis követték Jézust: „Ez a „mégis” elgondolkoztató. Ott voltak Jézus közelében, és mégis féltek. Ők azok, akik Jézus Krisztusban az istenfélelem kezdetén járva már megtapasztalták az Isten jelenlétének csodáját, tisztaságát, hatalmát, és rádöbbentek a maguk gyengeségére, vétkes voltára, gyarlóságaira”. Márk evangélista kiemelte a tanítványok félelmét is, akik bár követték Jézust, de ekkor még kételkedtek szavában.

Rengeteg félelem, aggodalom szorongat bennünket mai is, még Jézus Krisztus közelében is. Az emberlét sajátja a félelem. De ez is lehet Isten Szentlelkének a munkája, ráeszmélve arra, hogy Isten megváltó, megtartó kegyelmére szorulunk. Az igére utalva kiemelte a püspök, hogy Jézus előttünk jár, és ez a vezettetés az, ami egyedül képes legyőzni minden félelmet. Csak Ő a biztos vezető, csak Őt követve lesz biztos a megérkezés: „Ez a templom és ez a parókia is Őrá mutat, aki újból és újból lehajol hozzánk és elveszi félelmeinket, vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre hatalommal cselekszik érettünk, elénk áll, vezet bennünket: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek”. Jézus Krisztus hatalommal szól és cselekszik, előttünk jár, Ő az események ura, aki miközben megjövendöli saját szenvedését - rámutatva saját nyomorúságunkra, bűnünkre - a megváltás, a feltámadás, a bűnbocsánat reményét adja félelmeinkre. 

Úton Jézus Krisztussal a biztos megérkezés felé. Életünknek iránya, célja van, és ez erőt adó reménység, ami Isten népének adatik, hogy ezt továbbadva másoknak örömre, reménységre hangoljuk ezt a világot. Steinbach József kiemelte, hogy az ige a biztos célt Jeruzsálem képével mutatja nekünk. A szent városban a templom jelképezi Isten népét, az egyházat, ahol szent lelke által adatik egység az Úrban hívőknek, és szimbolizálja az egyház és a világ egységét is, amiben az egyház van hatással a világra és nem fordítva.

Jézussal együtt menve biztos a maradéktalan megérkezés a mennyei célba: „Az örökélet reménysége az, amely megáldja minden körülmények között, boldoggá, tartalmassá, szolgálóvá teszi földi életünk minden percét itt, ebben a világban. Kedves bánhidai testvérek! Nagyon örülünk annak, hogy együtt veletek közösségben örvendezhetünk. Hosszú éveknek kellett eltelnie, amíg felépülhetett ez a gyönyörű parókia. Áldott legyen az Isten ezért!” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző az igére felelve imádságban adott hálát az előttünk járó Úrnak az ünnepért, az építkezésért, a gyülekezetért.

Szilágyi Sándor, a gyülekezet lelkipásztora köszönetet mondott az istentiszteleten szolgálatot végzőknek, majd beszámolt az építés folyamatáról. Felidézte, hogy a parókia építésének terve visszanyúlik a bánhidai református gyülekezet megalakulásnak évéhez, 1930-hoz. A tervezés és megvalósítás viszontagságos éveinek eredményeként 1939-ben felépült a templom-együttes, templomtérrel, tanteremmel és tanítói lakással. Bár a gyülekezet 1957-től önálló anyaegyházközséggé vált, parókiát nem tudtak építeni, így a tanítói lakás szolgált otthonul a lelkészeknek és családjuknak. 2010-ben gyülekezeti, önkormányzati és alapítványi pénzekből sikerült megvásárolni a templom melletti telket. 2017-ben önkormányzati támogatással és a gyülekezet folyamatos adakozásának köszönhetően megindulhatott a kivitelezés.

A befejezéshez ez az összeg kevés lett volna. 2018-ban azonban állami támogatás révén olyan plusz forráshoz jutottak, ami nemcsak az épület elkészítésére volt elég, hanem kerítésre, térkövezésre, tereprendezésre, a gyülekezeti terem és a volt lelkészlakás felújítására is lehetőséget adott. 2019 végére elkészült az új parókia: „A gyülekezet fennállásának 89-ik, a templomépítés 80-ik évfordulójára megvalósulhatott egy álom, amit még az atyák kezdtek álmodni” - mondta a lelkipásztor. Köszönetet mondott a beruházás elvégzéséhez szükséges összeget biztosítóknak: a gyülekezettől több, mint 9 millió forintnyi adomány érkezett, az önkormányzat 15 millió forinttal segített, önkormányzati-képviselői keretből 1 millió forintos felajánlás érkezett, a Dunántúli Református Egyházkerülettől 7,5 millió forintot, valamint állami támogatásból közel 30 millió forintot kaptak. A gyülekezet egyik tagjának, Csaba Zoltánnak az alkalomra írt versével zárta Szilágyi Sándor a beszámolót.

Köszöntötte a gyülekezetet és a beruházást az egyházmegye részéről Sugár Tamás egyházmegyei lelkészi főjegyző. Szintén üdvözölte az ünnepi alkalmon a gyarapodó közösséget Schmidt Csaba, a Tatabányai Szakképzési Centrum kancellárja, korábbi polgármester és Bencsik János országgyűlési képviselő. A hálaadó alkalmon Hadobás-Kovács Ingrid szavalattal szolgált.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. July 03., Sunday,
Kornél , Soma napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 13163
Összesen 2009. június 2. óta : 31560983