Hálaadás a keresztyén oktatásért Kaposváron

Márton Gergely, 2022-05-31 07:33:49

„Öröm tölt el bennünket, örömünk teljes, mert hálát adunk, mert tiszta lelkiismerettel szolgálunk, közbenjáró könyörgést mondunk egymásért, mert testvéri közösségben vagyunk együtt, mert tiszteletet adunk és kapunk, és mert élő hitünk van a feltámadott Jézus Krisztusban” – hirdette az örömhírt Steinbach József püspök a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium harminc éves fennállásának évfordulóján megtartott istentiszteleten. Az évfordulón néhai Bellai Zoltán lelkipásztor életét és munkásságát bemutató emlékszobát avattak.

A kaposvári református általános iskolát a Kaposvári Református Egyház Presbitériuma 1992. tavaszán alapította néhai Bellai Zoltán lelkipásztor javaslatára. 16 első osztályos diákkal és két tanítónővel 1992 szeptemberében kezdte meg működését a református gyülekezeti ház épületében. A jelenlegi iskolaépület 1994-ben került egyházi tulajdonba, és 1994 szeptemberére költözhetett be átalakított és szépen felújított otthonába. Neve - Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola - is ekkor vált hivatalossá. A felmenő rendszerben működő intézmény mára a legkisebbektől, az óvodásoktól kezdve oktatja, neveli a gyermekeket egészen gimnáziumi szintig.

Az elmúlt harminc év áldásaiért adtak hálát áldozócsütörtökön ünnepi istentisztelet keretében.

Dr. Petró László vezető lelkész köszöntötte imádságos szeretettel mindazokat, akik hálaadásra gyülekeztek össze Isten megtartó kegyelméért, azért, hogy 30 évvel ezelőtt Kaposváron a református oktatás ügye elkezdődhetett.

Igét hirdetett Steinbach József püspök: „Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned” (2Tim 1,3-6).

A püspök a felolvasott igéből kiemelte az örömre való felhívást: „Mennybemenetel ünnepén, hálát adva a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola harminc évéért és az alapító lelkipásztorért, Bellai Zoltánért mint Isten eszközéért. Azért könyörgünk, hogy valóban evangéliumi öröm töltsön el bennünket, amely soha el nem múló öröm, és egyre inkább kiteljesedjék életünkben”. Az ige alapján az Isten által bennünk támasztott örömről szólt. Elmondta, hogy örömtényező a hálaadás, ami bármilyen helyzetben is örömre hangolja Isten népét. Hálára hív most konkrétan bennünket az, hogy harminc évvel ezelőtt a presbitérium határozatot hozott, hogy elindítja felmenő rendszerben a református oktatást. Köszönjük meg az Istennek Bellai Zoltán áldozatos munkáját és mindenkiét, aki szolgálta az intézmény gyarapodását, pedagógusokét, szülőkét, diákokét.

Másik örömtényezőként emelte ki az ige alapján az Isten országát építő szolgálatot. Mindent megtenni és mindent az Úrtól várni, ez a tiszta lelkiismerettel való szolgálat alapja. Az Úr az így végzett munkában megerősíti, felgerjeszti a szolgálatra kapott kegyelmi ajándékainkat. Harmadik örömtényezőnek az imádságot nevezi meg az apostol, az igében konkrétan a közbenjáró imádságról szól. Steinbach József a gyülekezet, a diákok szívére helyezte ennek fontosságát, közbenjáró imádságot mondani az egyházért, a szolgálókért, az iskoláért, népünkért, világunkért.

Az örömtényezőket folytatva szólt a közösségről. Sokfélék lehetünk, de Jézus Krisztusban testvéri közösséget alkotunk, ez erősít bennünket, ami a mai világban nélkülözhetetlen. Ezzel kapcsolatban a fiatalokhoz fordulva felhívta a figyelmet az értelmi intelligencia mellett az érzelmi intelligencia fontosságára: nem elég, ha valaki okos, emberségesnek és jóindulatúnak is kell lenni. A következő örömtényező a kölcsönös tisztelet: „Tisztelet azoknak, akik előttünk jártak, akik építettek! Itt így adunk hálát ezért a harminc esztendőért”. Ismét a diákokhoz szólva rámutatott, hogy az áldott fiatal elszánás, akarás mellett is kell, hogy alázattal és tisztelettel legyenek az elődök felé.

A legfontosabb örömtényező, amire elhív minket az ige: a feltámadott Jézus Krisztusba vetett, képmutatás nélküli hit. „Áldott legyen az Isten, hogy adja nekünk a hit ajándékát és folyamatosan erősít bennünket a hitben, hogy örömünk teljes legyen. Ezért indulhatott el harminc évvel ezelőtt ez az iskola, hogy Isten lelke munkáljon ebben a városban, áldott legyen az Úr ezért” – zárta igehirdetését Steinbach József püspök.

Az igére felelve Hella Ferenc esperes mondott hálatelt szívvel imát, köszönte meg az Úrnak a gyülekezetet, az elhívott szolgálókat és az iskolát.
Szolgált az istentiszteleten az iskola alsótagozatának kamarakórusa és szavalattal Békefi Benjámin 12. osztályos tanuló.

Köszöntötte a jubiláló intézményt a város polgármestere. Szita Károly méltatta néhai Bellai Zoltán lelkipásztor példamutató hitét, építő és cselekvőképes tetterejét, aminek révén 1992-ben megalakulhatott a kaposvári reformátusok iskolája. Elmondta, jó döntés volt a város részéről támogatni az intézményt, ami megszolgálta hírét köszönhetően az igazgatóknak, vezetőknek, pedagógusoknak. Az ünnep alkalmából a város közössége nevében emlékplakettet adott át Dr. Farkasné Papp Ágnes igazgató asszonynak.

Köszöntést mondott a Somogyi Református Egyházmegye nevében Hella Ferenc esperes: „Úgy tekintünk rátok, mint követendő példára, mint követendő testvérre”. Hálát adott az Úrnak a gyülekezet szolgáló erejéért, a város támogatásáért.

A jubiláló intézmény nevében Dr. Farkasné Papp Ágnes igazgató asszony mondott köszöntőt. Elmondta, hogy a harminc év nem nagy idő, de mégis elegendő sok mindenre. Kialakulnak szokások, hagyományok. Sokszáz szülő bízta rájuk gyermeküket és sokszáz gyermek hagyta el az iskola falait lélekben és tudásban gazdagabban. Igazolja munkájukat, hogy sok „Lorántffys” diák vált később „Lorántffys” szülővé. Bár fiatal intézményről van szó, de ugyanazt a sokszázéves értéktrendet képviselik, ami a magyar református oktatást jellemzi. Ez felelősség, de távlatot is ad. Méltatta az intézmény elhivatott dolgozóit, köszönetet mondott nekik munkájukért. Szintén hálával szólt elődeiről, Lóczy Istvánnéról és Molnár Tímeáról, akiket virággal köszöntöttek.

A hálaadó Istentisztelet után az iskola épületében nagytiszteletű Bellai Zoltán emlékezetére létrehozott emlékszobát avattak. Itt Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka tolmácsolta a kárpátaljai testvérek köszöntését. Megemlékezett nagytiszteletű úrról, a sok segítségről, amivel támogatta őket, a személyes, baráti kapcsolatukról.

Révész Csilla lelkipásztor, a család képviseletében szólt az apáról, Bellai Zoltánról. Mint mondta, számára család és egyház elválaszthatatlan fogalom volt, és ebben felesége mindvégig segítő társa volt.

Bellai Zoltán zongorajátéka után megtekintették az emlékszobát. A berendezett dolgozószobában néhai Bellai Zoltán lelkipásztor palástja, a polcokon könyvei, íróasztala, több személyes emléktárgya található. A falon pedig olvashatók hálaadó és köszönő szavai, amit 2016-os díszpolgári címének átadásán mondott. Álljon itt e beszéd záró gondolata: „Nekünk, kaposvári reformátusoknak különösképpen is sokat jelent az ismert református jelmondat: Soli Deo Gloria – egyedül Istené a dicsőség! Itt és most én sem tudok ennél többet: miközben hálás szívvel és köszönettel fordulok azok felé, akiknek az oly rangos elismerést köszönhetem, dicsérem és magasztalom azt az Istent, aki életemnek és mindnyájunk életének megajándékozó, kegyelmes Édesatyja. Egyedül övé a dicsőség!”


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 18., Thursday,
Ilona napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3041
Összesen 2009. június 2. óta : 32305473