Hirdetni Isten csodálatos kegyelmét

Márton Gergely, 2022-09-06 07:27:38

Tanévnyitó ünnepi közgyűléssel vette kezdetét a Pápai Református Teológiai Akadémia 2022/23-as tanéve. A pápai Ótemplomban szeptember 4-én megtartott alkalmon Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Isten csodálatos kegyelméről szólt, ami az előttünk álló nehéz időkben is megtart, megerősít és felemel.

A hagyományosan a pápai Ótemplomban megtartott ünnepi közgyűlésen részt vettek az akadémia professzorai, előadói, a diákok, a Pápai Református Kollégium tagintézményeinek képviselői, a fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége nevében Steinbach József püspök, Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok, valamint Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos és a Pápai Református Egyházmegye esperese, ifj. Márkus Mihály.

Steinbach József püspök Márk Evangéliuma szerinti „Gonosz szőlőmunkások” példázata alapján hirdette az igét Isten csodálatos kegyelméről szólva: „Isten kegyelmének dicsérete arra biztat bennünket, hogy erre a kegyelemre hagyatkozva, egyre inkább megismerve és magasztalva induljunk el az új tanévben. Sok bizonytalanság, kérdés van bennünk, úgyhogy jó ebben a kegyelemben megerősödni, magasztalni azt, mert erő, megújulás van benne, felemel minket.”

„Vajon nem olvastátok a Szentírásban: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben”?” (Márk 12,10-11)
A példázat két versének tükrében Steinbach József az isteni kegyelem jellemzőire mutatott rá. Elmondta, hogy ez a kegyelem Isten üdvözítő, előre elrendelt szándékából elhatározott kegyelem, amit – ahogyan azt a példázat is elénk tárja – az emberek megvetnek. Ez aktuálisan jellemzi a mostani világunkat is, amikor határtalanul istentelenné leszünk, megvetjük az Urat, az igét, az Evangéliumot, Isten ügyét, a megváltó Jézus Krisztust. Ebből fakadóan nem tiszteljük sem magunkat, sem egymást, sem a teremtett világot, így minden darabokra hullik bennünk és körülöttünk. A kegyelem viszont Isten felől végsőkig fokozott, határtalan kegyelem: „Ebből a kegyelemből élünk mind a mai napig, mert életünk, szolgálatunk minden perce kegyelem” – emelte ki a püspök.
Az ige arról is szól, hogy ez a határtalan kegyelem Jézus Krisztusban korlátozott kegyelem, csak Őáltala, Ővele és csak Őbenne adatik az üdvösség. Széthulló, darabokra eső életünket csak ez a Jézus Krisztusban kapott kegyelem rakhatja össze, tarthatja egyben. Áldott legyen az Isten, hogy minden nyomorúságunk ellenére átélhetjük az Úr csodálatos kegyelméből fakadó új, szolgáló életet: ”Kedves teológiai hallgató testvéreim, ti megtapasztalhatjátok a legcsodálatosabbat, hogy a látható egyházban lehettek az Ő szolgái, a mi szeretett református egyházunkban. Ez az intézmény arra készít fel benneteket, hogy a belső elhíváshoz társuljon a külső elhívás, és valóban az Ő kegyelmének a követei, szolgái lehessetek, így építve az Isten országát” – zárta igehirdetését Steinbach József kérve Isten kegyelméből, hogy általa mi is áldássá lehessünk.

A tanévnyitó közgyűlésen a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora, Dr. Németh Tamás az identitás fogalmáról szólt. Identitásunknak vannak változó és állandó elemei, sok minden hatással van rá. A rektor kiemelte, hogy az önazonosságunkra ható állandó kapcsolatok adnak erőt ahhoz, hogy a változó dolgokban megálljunk, hogy tudatosan, kreatív módon tudjuk kialakítani helyünket egyházban, családban, az életünk minden területén: „Az énazonosság nem szégyen, hanem létfontosságú szükséglet” – mondta rámutatva arra, hogy van hamis éntudat is. Sokat hangoztatott kijelentés, hogy a jelenkor embere identitásválságban van. Ennek okaként Dr. Németh Tamás azt jelölte meg, hogy hamis szabadságértelmezés következtében minden, korábban biztosnak gondolt identitás fellazult, sokan szégyellni kezdték örökölt identitásukat; férfiak, nők, magyarok, reformátusok, lelkipásztorok, hitoktatók.

A rektor a keresztyén identitásról szólva Pál apostol szavait idézte: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve”. A Krisztusban élő ember a Lélek dolgaival törődik, a test dolgait pedig a Lélek vezetése alá vonja, számára már elkezdődött az örökkévalóságnak az ideje, ezért minden dolgát Jézus Krisztus dicsőségének fényében teszi.

„Olyan Krisztusban hívő keresztyének vagyunk, akik a reformáció felismeréseit valljuk és vesszük komolyan” – mondta rátérve arra, hogy a keresztyén identitáson túl van felekezeti, református identitásunk is. Ez arra ösztönöz, hogy őseink hitvallását örökül véve fogalmazzuk meg mai hitvallásunkat és óva intett attól, hogy elvessük református gyökereinket. „Álljon ebben a tanévben előttetek testvéreim, hogy építenünk kell a keresztyén identitásunkat. Azokat a fogalmakat, amelyek az Úrhoz kapcsolják hitünket és éntudatunkat, tekintsük szentnek, szánjunk időt a megértésükre, készüljünk fel arra, hogy másoknak is továbbadjuk. Református keresztyén identitásunknak vannak állandó és változó részei, és akkor fejlődik egészségesen identitásunk, ha mindkettőt helyén kezeljük, megbecsüljük. Adjon Isten erőt, hogy így legyen ebben az esztendőben” – zárta beszédét Dr. Németh Tamás rektor.

Ezt követően Dr. Balla Ibolya rektorhelyettes vezetésével az elsőévesek fogadalomtétele következett.  A 2022/23-as tanévben több évfolyamon mintegy félszáz diák vesz részt a teológia különböző képzésein.

A tanévnyitó ünnepi közgyűlés zárszavában ifj. Márkus Mihály esperes – Pál apostol szavaira utalva – a buzdító, ha kell ítéletes, bizonyosságból nyert bátorsággal, értelemmel és érthetően szóló prófétálás szükségességére hívta fel a figyelmet. „Elhinni, megélni és elhitetni másokkal is, hogy Isten valóban köztünk van. Törekedjetek tehát a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok” - mondta a hallgatók felé fordulva.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6102
Összesen 2009. június 2. óta : 39579756