Az igaz ember hitből él

Márton Gergely, 2022-11-02 07:35:21

A Mezőföldi Református Egyházmegye „64-es” gyülekezeti kisköre kettős hálaadásra hívta a híveket Mezőkomáromba: hálát adni a templom tetőszerkezetének megújításáért és a reformáció 505. évfordulójáért. Az október 31-i alkalmon Imre Bálint esperes az evangélium örökké érvényes aktualitásáról, a hit élő, cselekvő megigazulásáról prédikált.

Amikor a reformációra emlékezünk, akkor nem csupán egy múltbéli eseményért adunk hálát, hanem az Istentől kapott örökké élő és tevékeny hitért. Ez a reménységgel a jövőbe néző hit mutatkozott meg Mezőkomáromban is, amikor templomuk tetőszerkezetének megújításába fogtak.

A Sió partján fekvő Fejér megyei település református templomát 1822-ben építették. A közel ezer fős lakosságú településen napjainkban már kevés a templomba járó reformátusok száma, de a maroknyi gyülekezet hite nem fogyatkozott. A munkálatok elkészültek, ezért a reformáció ünnepén kettős hálaadásra gyűlhettek össze.

Nagy feladat és hatalmas ajándék templomot építeni, de felújítani is hatalmas dolog, mérföldkő a gyülekezet életében. Isten nagy ajándéka, hogy lehetőséget kínál, Mezőkomáromban pedig éltek ezzel a lehetőséggel. A kettős hálaadás alkalmával Imre Bálint esperes hirdette az igét: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm1,16-17)

Az evangéliumban Isten mindenek felett álló ereje munkálkodik. Az esperes kijelentette, hogy bármilyen formába is próbálják a kor igényére szabni a Szentírást, az mindig kemény beszéd, ami megmutatja az ember bűnös voltát. De az evangélium elénk tárja Isten szabadítást teremtő erejét is, az életünket megoldó valóságot, amire mindenkinek szüksége van. A világ napjainkban azt hirdeti, hogy nincs szükség Istenre, hogy elégségesek vagyunk önmagunkban életünk megoldására, ezért tartják időszerűtlennek az evangéliumot: „Micsoda bölcsesség, micsoda ’pokolra szállás’ kell ahhoz, hogy az ember hatalmas öntudatában megértse az evangélium lényegét, hogy el tudja fogadni az Isten által felajánlott ajándékot, Jézus Krisztust” - mondta. Isten igazságának megigazulását egyedül hit által nyerhetjük el. Ahogyan a nagy reformátorok, Luther és Kálvin tanításának középpontjában, úgy a mai keresztyén tanítás középpontjában is ez áll. „Szépen énekelhetünk, ékesszólóan imádkozhatunk, odahajolhatunk diakóniában a legnagyobb ellenséghez is, de a megújulás, az egyén újjáteremtése az a Krisztusba vetett hiten alapul” – emelte ki az esperes.

Hit által a Jézus Krisztusban Isten igazsága kerekedik felül önigazolásunkon. A hívő élet bizonysága a jócselekedet, a bennünket megigazító Isten hatalmának jelenléte. Imre Bálint kiemelte, hogy ez nem csupán az ismeret, a tudás kérdése, hanem hogy meghatározóvá, élővé, láthatóvá váljon életünkben az evangélium valósága. Az apostol szavaira mutatva hívta a gyülekezetet, hogy bátran, a belső szoba csendjén túl is, a templomokon kívül is szólják az evangéliumot felelősséggel, hogy legyen láthatóvá életünkön Isten igazsága, egyházunk alapigazságainak tanítása: „Legyetek bátrak és ne szégyelljétek azt az ismeretet, aminek birtokában vagytok. Ez a világ azt sulykolja, hogy ez az ismeret hiábavalóság, de mi tudjuk, ezekben hordoz bennünket az Úr! Az igaz ember hitből él. Nincs más lehetőségünk, nincs más utunk” – zárta igehirdetését Imre Bálint esperes.

Balogh Márk Dávid, a Mezőkomáromi Református Gyülekezet lelkipásztora számolt be a templom tetőszerkezetének és héjazatának megújításáról. Elmondta, hogy több év tervezésének és munkájának adhatnak hálát. A felújítás fedezetét több forrásból sikerült összegyűjteni: Állami támogatásból, a Magyar Falu Programon elnyert pályázatból és kormányzati támogatásból valósulhatott meg a tető teljes cseréje. Pótolták a szerkezet sérült faanyagait, fóliázást és új cserépfedést kapott a tető. Betonkoszorút építettek be, hogy stabilan álljon a tetőszerkezet. A beruházásnak köszönhetően megszűnt a beázás, így jó időre biztosított az állagmegóvás – és nem utolsó sorban a galambokat is ki tudták zárni a templomtérből. A fennmaradó pályázati összegből terveik szerint a torony ablakait cserélik ki.

A hálaadó alkalmon szolgáltak a környező gyülekezetek lelkipásztorai. Az úrvacsorás istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. January 27., Friday,
Angelika napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3785
Összesen 2009. június 2. óta : 34835158