Tudósítás az egyházkerületi közgyűlésről

Adminisztrátor, 2009-09-25 09:05:18

A Közgyűlés a 138. zsoltár 1-2 versének eléneklésével, majd  Lentulai Attila esperes igeolvasásával, imádsággal, az 1. zsoltár eléneklésével és áldáskéréssel kezdődik.

Köntös László főjegyző megállapítja a határozatképességet, a közgyűlés kimondja megalakulását, elfogadja a napirendet. A jegyzőkönyv vezetésére Nagy Bélát, hitelesítőnek a Pápai Egyházmegye elnökségét kérik fel.

Dr. Huszár Pál főgondonok megnyitóbeszédében a felhívja a figyelmet a nemzeteben jelenlévő erkölcsi válságra, az értékek elértéktelenedésére. Ugyanakkor felhívja figyelmet a krisztusi ígéretre is: "veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" E gondolatok jegyében megnyitja a Közgyűlést.

Steinbach József püspöki jelentését hallgatja a közgyűlés. A püspöki jelentéshez kapcsolódó határozati javaslatok megvitatása után, a Közgyűlés a jelentést, határozataival együtt elfogadja. Határozatában a Közgyűlés a lelkipásztori minimál készpénz javadalom összegét a 2010. esztendőre 100.000. azaz százezer forintban,  az egyházfenntartói járulék összegét az összjövedelem 1%-ában, de legalább 7500. Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés Az előadói jelentések ismertetésével - meghallgatásával folytatja munkáját. Veres János missziói előadó kiemeli, hogy a gyülekezetek nagy erőfeszítéseket tesznek a misszió érdekében, de úgy gondolja, hogy a  missziói munkából nagyobb szükség lenne az összehangoltságra és kellően átgondolt munkavégzésre. Sürgeti a missziói koncapció minél előbbi kidolgozását. Apostol Pál diakóniai előadó elismerően szól a kisgyülekezetek diakóniai munkájáról. Hangsúlyozza a gyülekezeti munkatársak bevonását a diakóniai munkába. Pungur Béla katechetikai jelentését Forrai Beatrix ismerteti. A jelentés szól kistelepülések iskola megszűnése miatti problémákról, az egyre csökkenő gyermeklétszámról. Megemlíti az egész család katechézisének szükségességét. Ő is javasolja koncepció kidolgozását. Jónak tartja a gyülekezeti hitoktatás, gyermekek táboroztatásának támogatását.

Dr. Kocsev Mikós tanulmányi előadó szerint a tanulmányi munka nem mindig látható munka. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Kerületnek vannak lehetőségei arra, hogy a tanulmányi munkát elősegítse. Fontosnak tartja, hogy a tanulmányi munkában a "nem lelkészi elem" is jelen legyen. Kéri, hogy a Kerület továbbra is támogassa a továbbképzésben résztvevőket. Szeretné az egységes továbbképzés kidolgozását. Wessetzky Szabolcs sajtóelőadó a Biblia Éve rendezvénysorozatban való részvételt említi meg. Örömmel állapítja meg, hogy sok új kiadvány jelenik meg a Kálvin évforduló kapcsán. A gazdasági válság érezteti hatását az iratterjesztés tekintetében is. Felhívja  a figyelmet a kerületi honlapra, és az új Dunántúli Református Lapra javasolja, hogy a gyülekezetek éljenek a megjelenés lehetőségével. Szabó Virág iskolaügyi jelentésében megköszöni az iskolák tájékoztató és missziói munkáját.  Ének-zeneügyi előadói jelentésében a REND-re való kórus-készülést jelöli meg feladatként. Megköszöni mindenkinek ez ügyben végzett munkáját. Kéri, hogy a határozati javaslatokat a Közlönyben olvassák el a Közgyűlés tagjai. Farkas Gergely épület, müemlék- és gyüjteményügyi előadó jelentésében egységes szempontrendszer kidolgozását kéri, és pályázati lehetőségek előnyeire-veszélyeire hívja fel a figyelmet. Bellai Zoltán gazdasági előadó elmondja, hogy a statisztikák alapján a dunántúli gyülekezetek egy része már nem képes illetve nem lesz képes az önfenntartásra. Tóth Győző adattári előadó ismerteti a megyei előadók jelentéseiből összeállított, a kerületre vonatkozó adatokat. ifj. Márkus Mihály ifjúsági előadó jelentésében elmondja, hogy "gyenge lábakon" áll az ifjúsági munka. Nehéz gyülekezeti szinten megoldani az ifjúsági munkát. A regionális kiskörök ugyanakkor eredménnyel próbálnak foglalkozni a fiatalokkal. Tudatos ifjúsági missziót sürget, hiszen egyre kevesebb református fiatal van. Az ifjúsági referensek októberben találkoznak a Kerület vezetésével. Fontos az országos szinten való együttműködés.

A jelentéseket, határozataikkal elfogadja a Közgyűlés, szünet következik.

A szünet után Köntös László javasolja, hogy az épület, gyüjtemény - és műemlékügyi előadó tisztet ossza meg két tisztségre a Közgyűlés: Gyüjteményi és műemlékügyi előadói és gazdasági és ingatlanügyi előadói tisztre. A Közgyűlés elfogadja a javaslatot és ugyanakkor  létrehozza a számítástechnikai előadói tisztet is. A Közgyűlés javasolja, hogy minden egyházközség legyen elérhető elektronikus úton. A számítástechnikai előadó feladata, hogy  -e határozat megvalósításának lehetőségeire javaslatot tegyen. A Közgyűlés határoz a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Igazgató Tanácsa elnökének megválasztásáról. Titkos szavazás következik a fenti tisztségekre

Az ebédszünet elött letették esküjüket az  egyházkerületi bíróság előző közgyűlésen megválasztott tagjai.

Ebédszünetet követően a 65. zsoltár 1. versének eléneklésével kezdetét veszi a Közgyűlés délutáni munkája. Szemeti Ferenc ismerteti a szavazás eredményét, miszerint a gyüjteményi és műemlékügyi elóadó Gerecsei Zsolt, számítástechnikai előadó Farkas Gergely, a  Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Igazgatótanácsának elnöke Lentulai Attila lett.

Az egyházkerületi számvizsgáló bizottságba a Somogyi Református Egyházmegye Bartha Bélát javasolja, a Közgyűlés a javaslatot elfogadja.

Steinbach József ismerteti a püspöki főtanácsosi tisztség feladatkörét, melyet a Közgyűlés elfogad.

Kovács Dániel javaslatot tesz arra, hogy a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma, az alapító okiratának megfelelő körbélyegzőt használjon. Jelzi, hogy szerencsés lenne, ha minden intézmény a saját, jellegzetességeit kifejező nevét használná. Rendezettséget kér ebben a tekintetben is. Bellai Zoltán javaslatot tesz arra, hogy a Kerület elnöksége, az illetékes intézményekkel (Pápai Református Gimnázium, Tatai Református Gimnázium, Dadi Általános Iskola) folytasson tárgyalásokat a nevezett intézmények jogi helyzetéről. Steinbach József jelzi, hogy a tatai gimnázium a körbélyegző tekintetében a kérésnek eleget tett, ennek a jegyzőkönyvbe vételéről is intézkedni fognak. A Közgyűlés a témához kapcsolatos határozatokat elfogadja.

A lelkészszentelésre jelentkezetteket az esperesek ajánlják a szentelésre. A Közgyűlés a jelentkezéseket elfogadja és a jelentkezőket lelkésszentelésre bocsátja.

A Közgyűlés a Pro Pannonia Reformata kitüntetést adományozza Bátky Miklósnak, Kiss Lajosnak és Mátyás Lajosnak. A kitüntetések ünnepélyes átadására október 10-én Kaposváron kerül sor.

Bellai Zoltán beszámol arról, hogy a gyülekezetek több pályázatot nyújtottak be, de gyakran problémaként jelenik meg, hogy a pályázat megvalósításának elkezdéséhez szükséges anyagiak nem állnak rendelkezére. Az Egyházkerület segítségként erre a célra 100 millió forintot különít el, hogy  hitel formájában  segítse azokat a pályázatokat, amelyeket az Egyházkerülettel egyeztettek. (Ennek részleteiről a Közlönyben megjelenő határozatokból lehet tájékozódni!)

A Közgyűlés támogatja az egyházkerület vezetését a nagyvárosi, kistelepülési és intézményi misszió megszervezésének elkezdésében.

Bellai Zoltán ismerteti egy Kehidakustyánban lévő ingatlan megvásárlásának szándékát, mellyel az Őszíkék hévizi időskorúak Otthonának kérdését kívánja rendezni az Egyházkerület. Az előterjesztéshez kapcsolódó határozatokat a Közgyűlés elfogadja.

Az egyebekben Dr. Márkus Mihály c. püspök beszámol a Kálvin-kutató intézet leendő ünnepélyes konfereciájáról. Kuti Géza a Veszprémi Egyházmegye esperese beszámol a Veszprémi Egyházmegye tisztségviselőinek megválasztásáról.

A Közgyűlés áldáskéréssel zárja munkáját.

A Közgyűlés érvényes határozatait az előterjesztésekkel együtt a Dunántúli Református Közlöny következő száma tartalmazza!

Farkas Gergely

Fotók: Dusicza Ferenc


Vélemények, hozzászólások

A hírhez 1 hozzászólás érkezett, ezeket ide kattintva olvashatja

2023. January 27., Friday,
Angelika napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2852
Összesen 2009. június 2. óta : 34834225